5 sierpnia 2016

O fundacji

Fundacja Rozwoju Edukacji Językowej

Nasza misja

Fundacja inicjuje i wspiera wszelkie działania na rzecz wyrównywania i zwiększania szans Polaków na rynku pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji językowych.

Cele fundacji

  • Tworzenie i upowszechnianie standardów jakościowych w nauce języków obcych i szeroko rozumianej edukacji językowej.
  • Promowanie różnojęzyczności, wielokulturowości i wymiaru europejskiego w nauce języków obcych, edukacji i kulturze.
  • Uświadamianie społeczeństwu cywilizacyjnego wymiaru uczenia się języków obcych.
  • Wspieranie wszelkich form edukacji językowej, w tym rodziców, jako kluczowych uczestników procesu edukacji językowej.
  • Wspieranie inicjatyw związanych z edukacją językową, lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych.
  • Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych w nauczaniu języków obcych na obszarach i w grupach defaworyzowanych.
  • Wspieranie i promowanie rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie znajomości języków obcych.

Darowizna

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są cele i idea Fundacji o wsparcie finansowe chociażby najmniejszą kwotą.

Przekaż darowiznę